Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo là một trong những dịch vụ chủ chốt của chúng tôi. Trong nền kinh tế hiện nay, với những yêu cầu khắt khe trong việc tuân thủ hệ thống luật pháp và các quy định hiện hành của từng ngành nghề, ý kiến của kiểm toán viên có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quyết định của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tượng quan tâm khác.Hoạt động kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân chính là nền tảng cho sự phát triển bền ...
Với khả năng của mình, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hoàn hảo nhất dựa trên hướng dẫn của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành và Chuẩn mực kiểm toán số 1000 kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn.Với đội ngũ Kiểm toán viên và Trợ lý kiểm toán viên đã có hàng chục năm làm việc trong các Công ty kiểm toán Quốc tế và Việt Nam, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán báo c...