Xác định giá trị doanh nghiệp

Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp được ac lựa chọn để thực hiện cho các khách hàng của Công ty là “Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp theo tài sản” và “Phương pháp dòng tiền chiết khấu”. Dựa trên cơ sở giá trị thực tế của toàn bộ tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp tại thời điểm thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo tinh thần các Nghị định của Chính phủ; Các Thông tư và văn bản hướng dẫn của Bộ ngành liên quan.


Loại hình doanh nghiệp: 
- Phân theo hình thức: 
    Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp nhà nước. 
    Công ty TNHH, Công ty Cổ phần. 
- Phân theo ngành nghề kinh doanh: 
   Các doanh nghiệp sản xuất. 
   Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ: Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, tư vấn tin học …

Phục vụ cho các mục đích: 
- Cổ phần hóa, mua bán doanh nghiệp;
- Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp;
- Phát hành thêm cổ phiếu. …

Dịch vụ Thẩm định giá và xác định giá trị doanh nghiệp khác