Dịch vụ tư vấn tài chính

Với kiến thức sâu rộng, am hiểu về môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật của Việt Nam, các chuyên gia tư vấn của AC có thể trợ giúp khách hàng trong việc hoạch định các chiến lược kinh doanh của mình. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giành thời gian để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ. Công việc tư vấn bao gồm cung cấp các kỹ năng và chuyên môn dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn, kết hợp với việc đưa ra định hướng rõ ràng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc ở mức độ cao nhất.

Dịch vụ tư vấn tài chính của chúng tôi bao gồm:

    - Tư vấn hoạch định, triển khai kế hoạch kinh doanh.
    - Tư vấn huy động vốn.
    - Tư vấn dự báo các dòng tiền và phân tích tính hiệu quả của các khoản đầu tư.
    - Tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng tại thị trường trong nước và quốc tế.
    - Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp.
    - Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.
    - Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn khác