Hệ thống quản lý chất lượng

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế nhận thức được tầm quan trọng của việc hoàn thiện quy trình làm việc và quản lý chất lượng trên cơ sở các chuẩn mực kiểm toán và hệ thống tiêu chuẩn Thẩm định giá, nên ngay từ những ngày đầu thành lập AC đã tiếp cận và ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt. AC đang trong quá trình hợp tác với một số tổ chức quốc tế về quản lý chất lượng nhằm xây dựng cho mình hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với tình hình thực tiễn ở Việt Nam. 

Ngoài ra, hàng năm việc đánh giá lại chất lượng báo cáo đã phát hành cũng được tiến hành thường xuyên nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hoàn thiện quy trình chất lượng của AC.

Chính sách chất lượng “Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả” đã được các phòng ban, cùng toàn thể nhân viên của AC quán triệt và thực hiện một cách nghiêm túc nhằm đảm bảo chất lượng của Báo cáo kiểm toán cũng như của Chứng thư thẩm định giá và phục vụ tốt nhất khách hàng.

Sơ đồ bố trí nhân sự thực hiện: