Thẩm định giá bất động sản

Loại tài sản: 
    - Quyền sử dụng đất; Khu đất dự án; 
    - Nhà ở, Nhà xưởng, Trung tâm thuơng mại, Chung cư, Trang trại,... 


Phục vụ cho các mục đích: 
    - Cổ phần hóa, mua bán doanh nghiệp;
    - Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp;
    - Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng;
    - Hạch toán kế toán để tính bảo hiểm;
    - Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước;….

Dịch vụ Thẩm định giá và xác định giá trị doanh nghiệp khác