Nhân sự chủ chốt

Ông Nguyễn Bá An: Chủ tịch HĐTV- Giám đốc
      Số năm kinh nghiệm: 22 năm
      Kỹ sư xây dựng (Đại học xây dựng)
      Cử nhân kinh tế (Đại học kinh tế Quốc dân)
      Kiểm toán viên quốc gia (CPA)
      Thẩm định viên về giá (VC)
      Kỹ sư định giá loại 1


Ông Nguyễn Văn Thọ: Phó Giám đốc
      Số năm kinh nghiệm: 16 năm 
      Kỹ sư xây dựng (Đại học Giao thông vận tải)
      Cử nhân kinh tế (Đại học kinh tế Quốc dân)
      Thẩm định viên về giá (VC)


Ông Nguyễn Tiến Dũng: Phó Giám đốc

      Số năm kinh nghiệm: 11 năm
      Cử nhân kinh tế (Học viện tài chính)
      Kiểm toán viên quốc gia (CPA)
      Chứng chỉ định giá bất động sản.


Ông Trần Bá Qu​ang: Trưởng phòng Kiểm toán Quyết toán vốn đầu tư
      Số năm kinh nghiệm: 11 năm
      Kỹ sư xây dung (Đại học Thủy lợi)
      Kỹ sư định giá loại 2

      
Ông Mai Anh Sơn: Trưởng phòng Thẩm định giá
      Số năm kinh nghiệm: 11 năm
      Kỹ sư kinh tế (Đại học Giao thông vận tải – Hà Nội)
      Thẩm định viên về giá (VC)
      Kỹ sư định giá loại 2
      Chứng chỉ định giá bất động sản


Ông Nguyễn Văn Ngọc: Trưởng phòng Kiểm toán Báo cáo Tài chính
       Số năm kinh nghiệm: 10 năm
       Cử nhân kinh tế (Học viện tài chính)
       Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội)
       Kiểm toán viên quốc gia (CPA)
       Chứng chỉ định giá bất động sản


Ông Lê Văn Hòa: Phó Trưởng phòng Thẩm định giá
      Số năm kinh nghiệm: 6 năm
      Kỹ sư kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân)
      Thẩm định viên về giá (VC)
      Chứng chỉ định giá bất động sản