Loại tài sản:     - Quyền sử dụng đất; Khu đất dự án;     - Nhà ở, Nhà xưởng, Trung tâm thuơng mại, Chung cư, Trang trại,... Phục vụ cho các mục đích:     - Cổ phần hóa, mua bán doanh nghiệp;    - Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp;    - Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng;    - Hạch toán kế toán để tính bảo hiểm;    - Thực hiện...
Loại tài sản:     - Dây chuyền thiết bị công nghiệp;     - Thiết bị y tế, thiết bị phát thanh truyền hình;     - Phương tiện vận tải;… Phục vụ cho các mục đích:     - Cổ phần hóa, mua bán doanh nghiệp;    - Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp;    - Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng;    - Hạch toán kế toán để tính bảo hiểm;...
Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp được ac lựa chọn để thực hiện cho các khách hàng của Công ty là “Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp theo tài sản” và “Phương pháp dòng tiền chiết khấu”. Dựa trên cơ sở giá trị thực tế của toàn bộ tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp tại thời điểm thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo tinh thần các Nghị định của Chính phủ; Các Thông tư và văn bản hướng dẫn của Bộ ngành liên quan...